Tủ đông cửa trước

TỦ ĐÔNG CỬA TRƯỚC SK SKFU-218 (218 LÍT) Tủ đông cửa trước

TỦ ĐÔNG CỬA TRƯỚC SK SKFU-155 (155 LÍT) Tủ đông cửa trước

TỦ ĐÔNG CỬA TRƯỚC SK SKFU-125 (125 LÍT) Tủ đông cửa trước

TỦ ĐÔNG CỬA TRƯỚC SK SKFU-102 (102 LÍT) Tủ đông cửa trước

/ /